การประชุมที่ 1 :: ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
สถานที่ :  ห้องประชุม 1
วันที่ประชุม :  26 กันยายน 2560
เวลาประชุม :  09:00 น.
วันที่เริ่มส่งวาระ :  13 กันยายน 2560
วันที่สิ้นสุดส่งวาระ :  20 กันยายน 2560
ครั้งที่ :  16/2560
ผู้รับผิดชอบ :  กองกลาง