งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต.ขามเรียง  อ.กันทรวิชัย  
จ.มหาสารคาม  44150 
โทร 0-4375-4333 ต่อ 1246